Kerkstraat 1, 4051 AA Ochten

Algemeen

De Generale Synode

De taak van de synode wordt getypeerd als leiding geven aan het leven en werken van de kerk. De synode is vooral bezig met die vragen die van belang zijn voor de kerkelijke gemeenten en voor de plaats van de kerk in de samenleving. Zij schept noodzakelijke voorwaarden voor het leven van de gemeenten, door bijvoorbeeld op verschillende terreinen kennis en ervaring te bundelen en ter beschikking van de gemeenten te stellen, door o.a. te zorgen voor de predikantsopleiding. Zij is bevoegd de kerkorde te wijzigen en op onderdelen specifieke regels te ontwerpen.

De Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland bestaat op dit moment uit 154 leden. De 75 classes vaardigen in totaal 147 predikanten, ouderlingen en diakenen af. In de kerkorde is tevens vastgelegd dat naast die 147 classicale afgevaardigden er nog vijf lutherse leden aan de synode worden toegevoegd. Het Breed Moderamen van de Generale Synode wordt  kleine synode genoemd en vormt het dagelijks bestuur. 

Classis

De gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland zijn regionaal georganiseerd in een zogenoemde Protestantse classis. In de classis zijn alle gemeenten van een bepaald gebied samengebracht. De classicale vergadering neemt dan ook een centrale plaats in binnen de kerk. Ze legt de verbinding tussen de gemeente en de landelijke kerk. Eén van de taken van de classis is om o.a. naar de generale synode uit te spreken, wat er leeft in de gemeenten en ambtelijke vergaderingen, die tot de classis behoren.

Vanaf 1 mei 2009 zullen er 75 classes zijn. In de classes wordt het dagelijks bestuur gevormd door het Breed Moderamen (BM). Onze Gemeente behoort tot de Protestantse classis Tiel.In de Classis Tiel wordt de Hervormde Gemeente te Ochten vertegenwoordigd door twee afgevaardigden. De Hervormde Classis Tiel bestaat uit twee werkverbanden, de vroegere ringverbanden: het werkverband Rivierenland-West en het werkverband Rivierenland-Oost.  

Werkverband

Onze gemeente behoort tot het werkverband Rivierenland-Oost. Wanneer een gemeente vacant is wordt van de daartoe door het werkverband aangewezen predikant uit het werkverband, of bij uitzondering van een predikant buiten het werkverband, verwacht, dat hij het consulentschap op zich neemt in die vacante gemeente. Tot het werkverband Rivierenland-Oost behoren de volgende Protestantse/Hervormde Gemeenten: Echteld, Eck en Wiel, Hien en Dodewaard, Ingen, Kesteren/Opheusden, Lienden, Maurik, Ochten, Ommeren en IJzendoorn. In het werkverband Rivierenland-Oost wordt de Hervormde Gemeente te Ochten vertegenwoordigd door één afgevaardigde: de predikant. 

De grenzen van de Gemeente

De geografische grenzen van de Hervormde Gemeente te Ochten vallen samen met de grenzen van het dorp Ochten. Bent u derhalve Hervormd en woont u binnen het grensgebied van ons dorp Ochten, dan behoort u automa­tisch tot de Hervormde Gemeente te Ochten. 

Wie tot lid van de Hervormde Gemeente gerekend worden

Naar artikel III van de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) behoren tot een Hervormde Gemeente: Doopleden en belij­den­de leden. Doopleden, belijdende leden, gastleden, de niet-gedoopte kinderen van gemeente­le­den alsmede zij die blijk geven van verbondenheid met de ge­meente, wor­den als zodanig ingeschreven in het register van de gemeente.

Kerkenraad

De kerkenraad vergadert in de regel 8x per jaar en is onderverdeeld in 3 colleges, t.w. het Consistorie, de Diaconie en de Kerkrentmeesters. Het moderamen is het dagelijks bestuur van de kerkenraad en is samengesteld uit de predikant en een vertegenwoordiger van elk college. Jaarlijks wordt het moderamen opnieuw gekozen. Het Consistorie bestaat uit de predikant en de ouderlingen. Aan hen is opgedragen de geestelijke ofwel de pastorale zorg aan de gemeenteleden.

Login